Praktijk Koning-Grit
Therapie, bij- en nascholing

 

 

Over ons

 

Anne Koning

Het welzijn van kinderen is altijd een een belangrijke drijfveer geweest voor de keuzes in mijn opleiding en loopbaan. 

Conflicten tussen ouders hebben vaak negatieve gevolgen voor de sfeer in huis. Vooral voor kinderen kan dit heel belastend zijn. Tijdens de therapie kunnen de verschillende gezinsleden ontdekken dat zij invloed uit kunnen oefenen op de manier waarop met elkaar wordt omgegaan. Ze kunnen er dan zelf voor zorgen dat de onderlinge sfeer verbetert. Ouders kunnen dan weer een leefomgeving creëren waarin kinderen zich goed kunnen ontwikkelen.  

Achtergrond

Na mijn kandidaats pedagogiek en doctoraal sociaal culturele wetenschappen heb ik een aantal jaren gewerkt met gezinnen met complexe problematiek. In veel van deze gezinnen kwam geweld voor. In die periode heb ik gemerkt dat verandering binnen gezinnen eerder tot stand kan komen als alle gezinsleden zo veel mogelijk bij de behandeling worden betrokken. Dit was voor mij de aanleiding om een opleiding te volgen tot systeemtherapeut. De afgelopen jaren heb ik naast het werk in mijn eigen praktijk als systeemtherapeut gewerkt in de kinder- en jeugdpsychiatrie, bij een expertisecentrum seksueel misbruik voor mensen met een verstandelijke beperking, bij een dagbehandeling voor volwassenen met persoonlijkjheidsstoornissen en in de (ambulante en residentiele) jeugdhulpverlening.

In mijn werk als systeemtherapeut besteed ik veel aandacht aan het opbouwen van een hulpverleningsrelatie gebaseerd op betrouwbaarheid, oprechte interesse en betrokkenheid. Dit vormt de basis voor het creeren van een veilige sfeer, waarin ruimte is voor cliënten om vrijuit (met elkaar) te spreken over gevoelens, gedachten, verwachtingen, drijfveren, angst en hoop, kracht en kwetsbaarheid. Naast aandacht voor de problemen, de ervaren last en en benadeling vind ik het belangrijk ook oog te hebben voor de aanwezige kracht- en hulpbronnen in personen, in relaties en binnen het netwerk rondom de cliënten die aangrijpingspunt kunnen zijn voor verandering. 


Mirjam Grit

Om kwalitatief goed te kunnen functioneren als professional in de zorg- en welzijnssector is het van belang dat medewerkers hun kennis blijven vergroten en tijd nemen om te reflecteren op hun manier van werken. Helaas schiet dit er door de aard van het werk (never a dull moment) wel eens bij in. Als trainer en intervisor streef ik ernaar om de tijd die er is om met elkaar te leren zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Efficiënt, maar zeker ook inspirerend en afwisselend. 

Achtergrond

Na mijn HBO opleiding Maatschappelijk werk en dienstverlening heb ik een aantal jaren als maatschappelijk werkster gewerkt met gezinnen met complexe problematiek. Bij het uitvoeren van deze functie merkte ik hoe belangrijk het is dat bij het werken met mensen de randvoorwaarden in de vorm van goede methdodieken, deskundigheidsbevordering en intervisie  goed geregeld zijn. Ik wil mijn ervaring in het uitvoerend werk goed gebruiken en heb mij toegelegd op het ontwikkelen van de methodische kant van het werk en de scholing en begeleiding van medewerkers. Om dit op een professionele manier te kunnen doen heb ik de post HBO opleiding supervisie en coaching gevolgd. Na het volgen van deze opleiding heb ik een aantal staf- en beleidsfuncties vervuld. In 2007 heb ik ervoor gekozen om me helemaal te richten op een eigen praktijk. Mijn werkzaamheden zijn erop gericht professionals te ondersteunen bij het ontwikkelen en verstevigen van de eigen vaardigheden. Dit doe ik door bij- en nascholings-trajecen te ontwikkelen en uit te voeren en door het bieden van coaching en intervisie voor professionals. Ik hecht er belang aan om een een heldere verstandhouding te hebben met mijn diverse opdrachtgevers. We maken aan het begin van ieder traject concrete afspraken over de te behalen resultaten en de wijze waarop deze worden geïmplementeerd binnen de betreffende instelling.